Structuur

Samen kunnen we meer bereiken op het gebied van bewustwording, duurzaamheid en diversiteit

Hof van Moeder Aarde heeft twee rechtsvormen: een stichting en een coöperatie. Het gemeenschappelijke doel van de stichting en de coöperatie is:

 • de creatieve en innerlijke ontwikkeling van mensen,
 • het faciliteren van een duurzame levensstijl en
 • een ecologisch verantwoord beheer van de aarde.

Stichting Hof van Moeder Aarde

De aarde behoort alleen zichzelf toe. We hebben het eigendom van de grond daarom uit de sfeer van het prive-bezit gehaald en ondergebracht in een stichting. De grond wordt door de stichting aan de coöperatie verpacht onder voorwaarde dat de grond op een ecologisch verantwoorde manier beheerd wordt.

We streven er naar om de hypotheek op de grond onder Hof van Moeder Aarde zo snel mogelijk af te lossen. Daartoe voeren we onder de titel “We maken de aarde weer het hof!” een crowdfundingsactie. Niet om ons zelf te verrijken, maar om de grond onder Hof van Moeder Aarde zonder financiele last aan toekomstige generaties door te kunnen geven. Zodra de hypotheek op de grond is afgelost, maken we de grond onverkoopbaar.

Coöperatie Hof van Moeder Aarde B.A.

Er gaat veel tijd, energie en geld zitten in het (ver)bouwen, onderhouden en beheren van gebouwen. Gebouwen behoren volgens ons daarom wel toe aan degenen die ze gebouwd hebben, onderhouden en/of beheren. Op Hof van Moeder Aarde doen we dat samen. Het eigendom van de gebouwen hebben we daarom ondergebracht in een coöperatie. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de samenstelling van de coöperatie eenvoudig kan wijzigen, zonder dat het eigendom van de gebouwen hoeft te worden overgedragen.

Besluitvorming op basis van het sociocratische consentbeginsel

Zowel binnen de stichting als binnen de coöperatie nemen we besluiten op basis van het sociocratische consent-beginsel. Op deze manier voorkomen we dat een meerderheid besluiten kan nemen die ten koste gaat van een minderheid en borgen we dat we oplossingen vinden die in ieders belang zijn.

Een drie-ledige relatie

Coöperatie  Hof van Moeder Aarde heeft een drieledige relatie met haar leden.

Allereerst een relatie in de geestelijke sfeer. Hof van Moeder Aarde is namelijk in de eerste plaats een groep geestverwanten met dezelfde leidende principes: bewust zijn, duurzaam doen en divers genieten. De relatie tussen de cooperatie en haar leden wordt in deze sfeer geregeld via een lidmaatschaps-overeenkomst.

In de tweede plaats een relatie in de rechtssfeer. Vanuit deze sfeer wordt enerzijds de relatie in de geestelijke sfeer en de relatie in de economische sfeer door middel van bijpassende overeenkomsten geregeld. Een deel van de leden heeft echter ook nog een leen-overeenkomst met de coöperatie. In deze leenovereenkomsten is geregeld onder welke voorwaarden financierende leden een deel van hun eigen vermogen in de grond, gebouwen en installaties (ofwel productiemiddelen) hebben geinvesteerd die de coöperatie in beheer of eigendom heeft.

In de derde plaats een relatie in de economische sfeer. In deze sfeer heeft de coöperatie de rol van producent en hebben de leden de rol van consument van met name woonruimte, recreatieve verblijfsruimte en cursusruimte. De relatie tussen de coöperatie en haar leden wordt in deze sfeer via huur-overeenkomsten geregeld.

Gewone leden, aspirant leden en bijzondere leden

Coöperatie Hof van Moeder Aarde heeft gewone leden, aspirant leden en bijzondere leden. Hieronder vind je een samenvatting van de rechten en plichten van de verschillende categorieën leden. Deze zijn vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement.

Gewone leden

De coöperatie heeft ruimte voor maximaal 12 gewone leden, die permanent op Hof van Moeder Aarde wonen en met elkaar samen werken in de coöperatie.

Zij hebben voor hun woonruimte een huurovereenkomst met de coöperatie en betalen naast hun huur en een vergoeding voor het gebruik van gas, water en licht in 2023 maandelijks € 25 per persoon contributie.

Zij hebben per persoon € 5.000 inleggeld in de coöperatie betaald, via onderhandse leningen aan de stichting een deel van hun eigen vermogen in Hof van Moeder Aarde geïnvesteerd en zijn tot € 10.000 per persoon beperkt aansprakelijk mocht de coöperatie in financiële problemen komen.

Alle gewone leden zijn lid van de algemene ledenkring en bestuurskring van de coöperatie en investeren gemiddeld minimaal 12 uur per week in hun werkzaamheden op Hof van Moeder Aarde.

Alle lid-bewoners van Hof van Moeder Aarde hebben – naast hun taken en verantwoordelijkheden binnen de coöperatie – ook nog een (deeltijd) baan in loondienst of een eigen bedrijf. Bijvoorbeeld als coach, therapeut, workshopgever, yurt-verhuurder of zorgboer. Een groot deel van deze eigen bedrijvigheid oefenen zij uit op Hof van Moeder Aarde.

Aspirant-leden

Naast zes gewone leden heeft de coöperatie op dit moment drie aspirant-leden.

Aspirant-leden hebben het recht om recreatief op Hof van Moeder Aarde te verblijven. Zij hebben voor hun recreatieve jaarplaats een huurovereenkomst met de coöperatie en betalen naast hun huur en een vergoeding voor het gebruik van gas, water en licht in 2023 maandelijks € 25 per persoon contributie.

Aspirant-leden hoeven totdat zij gewoon lid worden, nog geen inleggeld te betalen en dragen ook nog geen beperkte aansprakelijkheid.

Aspirant-leden participeren volwaardig in de algemene ledenkring en bestuurskring van de coöperatie en investeren gemiddeld minimaal 8 uur per week in hun werkzaamheden op Hof van Moeder Aarde.

Bijzondere leden

De statuten van Coöperatie Hof van Moeder Aarde B.A. voorzien in de mogelijkheid om naast gewone leden en aspirant leden ook groepen bijzondere leden aan te wijzen en hun rechten en plichten bij reglement te regelen. Vanaf begin 2022 maken we van deze mogelijkheid gebruik om onze vaste gasten bij de coöperatie te betrekken.

Bijzondere leden hebben het recht om recreatief op het kampeerterrein van Hof van Moeder Aarde te verblijven. Zij hebben voor hun plek een huurovereenkomst met de coöperatie en betalen naast hun huur en een vergoeding voor het gebruik van gas, water en licht ook contributie. De hoogte van de contributie is afhankelijk van het soort plek dat zij huren en wordt jaarlijks voor 1 oktober op basis van een voorstel van de bestuurskring door de algemene ledenkring vastgesteld.

Bijzondere leden hoeven geen inleggeld te betalen, hoeven niet in Hof van Moeder Aarde te investeren en dragen ook geen beperkte aansprakelijkheid.

Voor alle bijzondere leden geldt dat zij:

 • in de periode dat zij op Hof van Moeder Aarde aanwezig zijn – gemiddeld minimaal 2 uur per week een bijdrage leveren aan het opgeruimd en schoon houden en mooier en leuker maken.
 • in 2023 10% korting ontvangen op de boodschappen die zij in Marieke’s Winkeltje doen;
 • mits deze ruimtes niet verhuurd zijn, gratis gebruik kunnen maken van de beschikbare workshop- en praktijkruimtes wanneer zij daarin activiteiten organiseren waar alle andere gasten gratis aan mogen deelnemen.

Jaarplaatshouders

 • betalen in 2023 € 150 contributie per (volwassen) persoon per jaar.
 • vormen gezamenlijk een jaarplaatshouderskring, die eens per maand bij elkaar komt. Vanuit de jaarplaatshouderskring is er een vertegenwoordiger gekozen, die als linking-pin naar de bestuurskring functioneert. En vanuit de bestuurskring is er een linking-pin naar de jaarplaatshouderskring;
 • ontvangen 25% korting op de huur van de groepsaccommodatie, workshop- en praktijkruimtes, wanneer zij deze voor betaalde activiteiten gebruiken.

Seizoensplaatshouders

 • betalen in 2023 € 75 contributie per (volwassen) persoon per jaar.
 • vormen gezamenlijk een seizoensplaatshouderskring, die eens per maand (online) bij elkaar komt. Vanuit de seizoensplaatshouderskring wordt er een vertegenwoordiger gekozen, die als linking-pin naar de bestuurskring functioneert. En vanuit de bestuurskring is er een linking-pin naar de seizoensplaatshouderskring;
 • ontvangen 25% korting op de huur van de groepsaccommodatie, workshop- en praktijkruimtes, wanneer zij deze voor betaalde activiteiten gebruiken.

Toeristische kampeerders

 • betalen in 2023 € 15 contributie per (volwassen) persoon per jaar.

Lees meer over de rechten en plichten van kampeer-leden