Rechten en plichten kampeer-leden

De statuten van coöperatie Hof van Moeder Aarde B.A. bieden de mogelijkheid om nieuwe categorieën bijzondere leden te benoemen en hun rechten en plichten bij reglement te regelen. Van deze mogelijkheid hebben we gebruik gemaakt om o.a.”kampeer-leden” te benoemen.

Hieronder vind je een samenvatting van de formele positie, rechten en plichten van kampeer-leden.

Formele positie

1. Kampeer-leden kunnen op vrijwillige basis donateur worden van Stichting Hof van Moeder Aarde. Alle schenkingen gebruiken we om de aarde aan haar zelf terug te geven.

2. Kampeer-leden hebben binnen Coöperatie Hof van Moeder Aarde B.A. formeel de positie van “bijzondere leden zonder stemrecht in de categorie kampeer-leden”

3. Kampeer-leden hoeven zich niet in te kopen en kunnen zich ook geen financieel aandeel in de coöperatie  verwerven.

Rechten

4. Kampeer-leden hebben het recht om – tegen de jaarlijks door de bestuurskring vastgestelde tarieven – toeristisch op Hof van Moeder Aarde te kamperen in de perioden dat Hof van Moeder Aarde hier voor open staat. Deze periode is in principe beperkt tot de meivakantie, het hemelvaartsweekend, het pinksterweekend en de zomervakantie. In de meivakantie kunnen kampeer-leden alleen een lang weekend (van vrijdag t/m maandag), midweek (van maandag t/m vrijdag) of hele week (met maandag of vrijdag als wisseldag) boeken; tijdens het Hemelvaartsweekend van donderdag t/m zondag en tijdens het Pinkster-weekend van zaterdag t/m maandag. In de zomervakantie kunnen kampeer-leden alleen hele weken kamperen en wel van zaterdag tot zaterdag. De voorwaarden voor toeristisch kamperen zijn verder vastgelegd in het camping-reglement en de Algemene Voorwaarden Toeristisch Kamperen HvMA.

5. Kampeer-leden worden uitnodigd om tijdens hun verblijf initiatieven voor gemeenschappelijke activiteiten te nemen en kunnen daartoe gratis (zonder extra bijbetaling) gebruik maken van de aanwezig gemeenschappelijke voorzieningen en ruimtes, mits de deelnemers aan hun activiteiten daar geen financiele bijdrage voor hoeven te betalen.

6. Kampeer-leden hebben geen stemrecht in of afvaardiging met stemrecht naar de algemene ledenkring.

Plichten

7. Kampeer-leden kunnen op vrijwillige basis eigen vermogen inbrengen. Ofwel in de vorm van een gift aan de stichting (zie hierboven) ofwel in de vorm van een onderhandse lening aan de coöperatie.

8. Kampeer-leden betalen geen inleggeld aan de coöperatie.

9. Kampeer-leden betalen jaarlijks contributie aan de coöperatie. Voor 2023 is de hoogte van de contributie vastgesteld op € 15 per volwassene per jaar, exclusief eventuele meerderjarige thuiswonende kinderen.

10. De statuten sluiten uit dat kampeer-leden financiële aansprakelijkheid dragen.

11. We verwachten van kampeer-leden dat zij een bijdrage leveren aan het opgeruimd en schoon houden en mooier en leuker maken van Hof van Moeder Aarde. Hierbij gaan we er vanuit dat zij zelf een goede balans zoeken en vinden enerzijds tussen de lengte van hun verblijf en de omvang van de bijdrage die zij leveren en anderzijds tussen de werkzaamheden die op Hof van Moeder Aarde moeten en kunnen gebeuren en dat waar zij zelf goed in zijn en leuk vinden om te doen. Uitgedrukt in tijd rekenen we op een tijdsinvestering van ca. 2 uur per week dat zij op Hof van Moeder Aarde verblijven.